Standarder för skydd mot ljusbåge

 
 
 

De flesta länder har lagar som innebär att överallt där det kan föreligga risk för hälsa och säkerhet som inte kan förhindras på annat sätt ska personlig skyddsutrustning användas. Lagstiftningen ger förvisso vägledning om elsäkerhetsrutiner, men eftersom varje arbetsmiljö har sina specifika risker kan kraven på skyddsutrustningen variera. För att säkerställa konstant elsäkerhet på arbetsplatsen bör en specifikation för varje arbetsscenario krävas. Vanliga arbetskläder duger t.ex. inte när man utför elarbeten där det finns risk för att exponeras för effekterna av en ljusbåge. Nedan finns en kort sammanfattning av lagstadgade krav från två större regioner där standarder för ljusbåge tillämpas.

I USA utgörs den huvudsakliga myndighetsregleringen av Occupational Safety and Health Act of 1970, som ingår i US Code Title 29 (Labor) Chapter 15 (Occupational Safety and Health), och som ålägger arbetsgivare och anställda en allmän plikt att följa denna lag. Dessutom ställer OSHA 29 CFR 1910.132 (PPE General Requirements) ett allmänt aktsamhetskrav som innebär att arbetsgivare ska tillhandahålla rätt utbildning och personlig skyddsutrustning om hälsorisk föreligger.

I Europa är lagstiftningen om personlig skyddsutrustning indelad i två delar. Den ena delen fastställer arbetstagares och anställdas skyldigheter, och den andra reglerar marknadsföring av PPE (personlig skyddsutrustning) inom EU.

Enligt EU:s direktiv (89/656) om användning av personlig skyddsutrustning, samt respektive nationell lagstiftning om personlig skyddsutrustning (t.ex. Personal Protective Equipment at Work Regulations 2002 i Storbritannien), krävs att varhelst det kan förekomma hälso- och säkerhetsrisker som inte kan förhindras på annat sätt är personlig skyddsutrustning obligatorisk. Ansvaret för att tillhandahålla sådan utrustning åvilar arbetsgivaren eller den egenföretagande arbetaren.

Enligt PPE-bestämmelserna gäller också att den personliga skyddsutrustningen ska

  • utvärderas noga före användning för att säkerställa att den lämpar sig för ändamålet
  • underhållas och förvaras korrekt
  • tillhandahållas med instruktioner om hur den ska användas på ett säkert sätt
  • användas korrekt av anställda.

Dessutom gäller att all personlig skyddsutrustning som köps in måste vara CE-märkt (se Fig. 1). CE-märkningen visar att den personliga skyddsutrustningen uppfyller relevanta hälso- och säkerhetskrav enligt PPE-lagstiftning (det aktuella direktivet 89/686 fram till 20 april 2019 eller förordningen 2016/425 efter 21 april 2018). Beträffande personlig skyddsutrustning specifikt av kategori II och III visar CE-märkningen också att utrustningen har provats och certifierats av ett oberoende anmält organ.

Tillämpliga standarder för skyddskläder mot effekter av ljusbåge

Två huvudsakliga standarder kan tillämpas för att säkerställa att skyddskläder för ljusbåge uppfyller rättsliga krav: ASTM- och IEC-standarder.

Denna definierar ljusbågens svårighetsgrad på arbetarens avstånd från den. 1,2 cal/cm2 i beröring med hud i en sekund ger ungefär den tröskelenergi som åsamkar en brännskada av andra graden.

 
 
 

                                               

ASTM / NFPA

IEC

Omfattning

Länder med (eller som verkar för) särskilda regionala/nationella riktlinjer och lagstiftning som refererar till NFPA- och ASTM-standarder

Länder med (eller som verkar för) särskilda regionala/nationella riktlinjer och lagstiftning som refererar direkt till IEC-standarder och/eller regionala/nationella standarder som bygger på IEC-standarder (t.ex. EN-standarder)

Ramen för riskbedömningen

Riskbedömning och val av personlig skyddsutrustning för ljusbåge enligt NFPA 70E eller IEEE 1584

IEEE 1584 är ett alternativ för riskberäkning

Metoder för provning av kläder tillverkade som skydd mot risker med ljusbåge                                                   

Skyddsprestanda utvärderade genom ”provning med öppen ljusbåge”


ASTM F1959/F1959M (för tyger) 

ASTM F2621 (för plagg)

Kallas ofta ”provning med öppen ljusbåge”.


AASTM F1959/F1959M: för fastställelse av klädmaterialets ljusbågsklassificering, som motsvarar antingen ATPV eller EBT, beroende på vilket värde som är lägre.

 

 


 


 

 

ASTM F2621: för utvärdering av klädernas hållfasthet vid exponering för en händelseenergimängd motsvarande klädmaterialets ljusbågsklassificering

 

Skyddsprestanda utvärderade genom ”provning med öppen ljusbåge” och/eller ”lådprovning”


IEC 61482-1-1 (identisk med EU:s regionala standard EN 61482-1-1)

Kallas ofta ”provning med öppen ljusbåge”.

 

Obs! P.g.a. den reviderade standard som förväntas 2018 läggs ELIM till som en av de möjliga ljusbågsklassificeringarna.

Se Anm. 1 nedanför tabellen

 


Metod B: för utvärdering av klädernas hållfasthet vid exponering för en händelseenergimängd motsvarande klädmaterialets ljusbågsklassificering.

Se Anm. 1 nedanför tabellen

 


IEC 61482-1-2 (identisk med EU:s regionala standard EN 61482-1-2): Provningsmetod för tyger och plagg.

Kallas ofta ”lådprovning”.

Avser att simulera ett visst exponeringsscenario på två nivåer.

Ljusbågsskydd (eller lådprovning)
Klass 1:
 avser klädmaterial och plagg, om båda klarar prestandakriterierna för simulerad ljusbågsexponering på den lägre nivån.

Ljusbågsskydd (eller lådprovning)
Klass 2:
avser klädmaterial och plagg, om båda klarar prestandakriterierna för ljusbågsexponering på den högre nivån.

Se Anm. 2 nedanför tabellen

Identifiera skyddskläder mot ljusbåge

    Kläder som uppfyller ASTM F 1506 kan identifieras genom det tilldelade värdet för ljusbågsklassificering, cal/cm2 (ATPV eller EBT – beroende på vilket värde som är lägre) på plaggets märkning.

Se Anm. 4 nedanför tabellen

Kläder som uppfyller IEC 61482-2 kan identifieras genom piktogrammet nedan (finns på plaggets märkning), genom det tilldelade värdet för ljusbågsklassificering, (ATPV eller EBT50 – beroende på vilket som är lägre) som anges i enheten cal/cm2 och/eller genom ljusbågsskyddsklassen (lådprovning).

 

IEC 61482-2

Obs! Piktogrammet för spänningsförande arbete ovan har bytts ut och kommer i 2018 års version av IEC 61482-2 att vara ersatt av det nya piktogrammet nedan:

ATPV och/eller EBT50 (cal/cm2) och/eller lådprovning klass 1 eller 2

Obs! P.g.a. den reviderade standard som förväntas 2018 läggs ELIM (cal/cm2) till som en av de möjliga ljusbågsklassificeringarna.

Se Anm. 3 och 4 nedanför tabellen

 

Anm. 1: Ljusbågsklassificeringarnas värden – ATPV, EBT//EBT50 och framtida ELIM fastställda enligt provningsmetoden med öppen ljusbåge – ger möjlighet till god differentiering mellan de olika materialens och klädernas prestanda avseende termiskt ljusbågsskydd. Detta innebär att valet av skyddskläder för ljusbåge kan matchas särskilt med den skyddsnivå som fastställts och krävs enligt riskbedömningen (IEEE1584).

Anm. 2: Lådprovningsmetoderna grupperar bara olika material och plagg i två prestandaklasser avseende termiskt ljusbågsskydd. Det finns flera scenarion där klass 2-skyddskläder inte ger tillräckligt ljusbågsskydd vid arbete med eller i närheten av spänningsförande elektrisk utrustning. Dessutom kan det vanligen tillämpade riskbedömningsförfarandet (IEEE 1584) inte kopplas till de två prestandaklasserna avseende termiskt ljusbågsskydd.

Ett vanligt misstag är att ett klass 1 + klass 1-tyg eller -plagg är ett klass 2-tyg eller -plagg. I många fall gäller: klass 1 + klass 1 ≠ klass 2. För övrigt finns inget klass 3-tyg eller -plagg.

Anm. 3: Material eller plagg av samma skyddsklass ger inte alltid samma nivå av termiskt ljusbågsskydd. Två olika material kan vara av klass 2 avseende ljusbågsskydd, men det ena kan ha en högre ljusbågsklassificering (ATPV eller EBT50). Lådprovningsmetoden ger inte möjlighet till fullständig differentiering mellan de olika materialens eller klädernas prestanda avseende termiskt ljusbågsskydd.

Anm. 4: För de flesta material och kläder kan ATPV- och EBT-värden fastställda av ASTM F1959/F1959M samt ATPV- och EBT50-värden fastställda av IEC 61482-1-1 betraktas som identiska inom provningsmetodens naturliga osäkerhetsgrad.

 
 
 

Vad är ljusbåge?

Läs mer om en av de mest allvarliga och minst förstådda riskerna med elektricitet.

Utforska
 
 
 

Arc-Man®

Se hur flamresistenta plagg klarar olika provningsvillkor och vilken brännskada som förutsägs i samband med vardera. 

Utforska
 
 
 

Standarder för flamresistenta plagg

DuPont samarbetar med företag, myndighet, akademiker och forskare för ta fram många olika skyddsdräkter och produkter som skyddar liv. Läs mer om viktiga värmeföreskrifter för att få reda på hur.

Utforska