Fyrapunktsmetodiken för bedömning av ljusbågsrisker

 
 
 

Fyrapunktsmetodiken har ett helhetsperspektiv till ljusbågsrisk och -skydd som förenklar riskbedömningen till fyra steg:

Med riskbegränsning – och riskminskning – implementerad kan eventuell residualrisk för personskador begränsas med PPE (personlig skyddsutrustning). Slutligen kan resultaten publiceras för att informera om beteende och som vägledning för användningen av personlig skyddsutrustning.

 
 
 

Bedömning av ljusbågsrisker

PARAMETERS RESULTING FROM SEVERITY ASSESSMENT

Resultaten av bedömningen av ljusbågsrisker redovisas vanligen med följande två parametrar: Händelseenergi och and ljusbågsgräns.

Händelseenergi

Händelseenergi (kJ/m2 eller cal/cm2) är värmeenergin från en ljusbåge, uppmätt i ett enhetsytområde på ett visst avstånd från ljusbågen.

Denna definierar ljusbågens svårighetsgrad på arbetarens avstånd från den. 1,2 cal/cm2 i beröring med hud i en sekund ger ungefär den tröskelenergi som åsamkar en brännskada av andra graden.

Ljusbågsgräns

“Den gräns inom vilken en person kan åsamkas en andra gradens brännskada vid en ljusbågsincident”. (IEEE 1584)

Förebygga ljusbågar

FÖREBYGGA TERMISKA EFFEKTER GENOM RISKBEGRÄNSNING OCH RISKMINSKNING

Bästa praxis för att förebygga termiska effekter av ljusbåge är att begränsa och minska riskerna. Detta kan göras på en rad olika sätt.

Riskbegränsning

Utvärdera om det finns säkrare alternativ till att arbeta med potentiellt farlig elektrisk utrustning?

Går det att ändra skyddsinställningarna så att arbetaren får ett bättre skydd vid arbete på spänningsförande delar?

Har du omberäknat risken under alla förhållanden?

Riskminskning

Välj den mest tillförlitliga elektriska utrustningen som finns

Räkna med den mänskliga faktorn och se till att arbetare och entreprenörer

 • känner till riskerna
 • är utbildade och kompetenta
 • har tydligt tilldelat ansvar
 • har tydliga rutiner för ingripande. 

Se varför det kan vara effektivt att införa riskbegränsningsåtgärder.

Personlig skyddsutrustning för ljusbåge

PPE (personlig skyddsutrustning) för ljusbåge är PPE för elarbeten där arbetaren löper risk att exponeras för effekterna av en ljusbåge, t.ex. vid arbete på spänningsförande elektriska brytare.

KARTLÄGGA OCH SKYDDA MOT RESIDUALRISK AVSEENDE LJUSBÅGE

När alla praktiskt möjliga åtgärder för riskbegränsning har vidtagits ska eventuell residualrisk på arbetsplatsen kartläggas. Risknivån kan bedömas genom att beakta följande:

 • Ljusbågens potentiella kraft.
 • Varaktigheten för arbetet som utförs.
 • Avståndet mellan arbetaren och ljusbågen.
 • Arbetets frekvens.

Residualrisken kan sedan begränsas genom att ha en optimal kombination av personlig skyddsutrustning för ljusbåge för

 • kropp
 • händer
 • huvud
 • ögon
 • ansikte.

Optimal personlig skyddsutrustning för ljusbåge

Utöver relevanta internationella eller nationella standarder ska all personlig skyddsutrustning för ljusbåge uppfylla krav enligt lokal lagstiftning. Det finns ett omfattande utbud av personlig skyddsutrustning för ljusbåge som skyddar arbetare från topp till tå för att undvika personskador till varje pris:

Skydd för kroppen:

Skyddskläder för ljusbåge kan bäras i flera lager för att ge extra mekaniskt och termiskt skydd, samt kemikalieskydd. Lätta och bekväma lager kan ge relevant skyddsnivå och samtidigt säkerställa att arbetarens rörelser inte begränsas.

Enlager- och flerlagersystem kan omfatta flera plagg, däribland

 • skjortor
 • tenniströjor,
 • collegetröjor
 • jackor
 • byxor
 • överdrag
 • jackor och byxor med flera lager
 • varsel-/regnkläder
 • overaller med flera lager för korttidsanvändning när det handlar om höga händelseenergirisker
 • underkläder (ej smältbara) som ger extra värmeskydd

Varje plagg i uppsättningen skyddskläder (t.ex. jacka med en skjorta) måste vara flamresistenta: vartenda plagg måste inte ha ljusbågsklassificering, men uppsättningen som helhet måste ha det. Uppsättningen plagg måste också ha märkning som visar värdet för dess ljusbågsklassificering; alltså klassificering av ljusbågsskyddet.

Obs! Begreppen ”ljusbågsresistenta kläder” eller ”ljusbågssäkra kläder” som används ibland är något vilseledande, eftersom alla skyddskläder för ljusbåge förstörs av en tillräckligt stark ljusbåge, och ska i vilket fall som helst kasseras efter att ha exponerats för en ljusbåge.

Skydd för händerna:

Ljusbågshandskar eller handsksystem är certifierade för skydd mot värmen från en ljusbåge. Normalt används vid arbete på spänningsförande delar en kombination av dessa och isolerande handskar som skyddar mot elstötar vid oavsiktlig kontakt med strömförande ledare. I det här fallet ska även ljusbågshandskar vara isolerade, eller kombineras med sådana i ett handsksystem för ljusbåge.

Skydd för ögon, ansikte och huvud:

Ljusbågsskydd för ögon, ansikte och huvud förebygger brännskador orsakade av värmen från en ljusbåge. Glasögon och visir/ansiktsskärm för ljusbåge kan också skydda ögonen mot starkt ljus samt UV- och IR-strålning utan att försämra sikten och färgseendet.

Publicera – Information och utbildning

DELA INFORMATION INOM ER ORGANISATION

Inhämtad information om riskbedömning får bara ett praktiskt värde om den delas inom organisationen. Dokumentera därför uppgifter om all relevant elektrisk utrustning i era lokaler, och riskberäkningar för denna. I tillämpliga fall ska utrustningen vara tydligt märkt med risken den är förknippad med, samt skriftliga instruktioner för varje jobb och arbetsplats.

Det är också viktigt att alla som arbetar med eller i närheten av utrustningen är fullt utbildade i arbetssäkerhetsrutiner.

 
 
 

Vad är ljusbåge?

Läs mer om en av de mest allvarliga och minst förstådda riskerna med elektricitet.

Utforska
 
 
 

Arc-Man®

Se hur flamresistenta plagg klarar olika provningsvillkor och vilken brännskada som förutsägs i samband med vardera. 

Utforska
 
 
 

Standard för skydd mot ljusbåge

Se varför CE-märkning, normer och föreskrifter är viktiga kriterier när du väljer personlig skyddsutrustning (PPE).

Utforska