CE-märkning, normer och föreskrifter för personlig skyddsutrustning med DuPont™ Nomex®


 
 
 

CE-märkning, normer och föreskrifter är viktiga kriterier när du väljer personlig skyddsutrustning (PPE).

Två obligatoriska EG-direktiv, som måste införlivas i nationell lagstiftning i alla EU:s medlemsländer, reglerar PPE.

  • Det europeiska direktivet om PPE – 89/686 EEG – är det obligatoriska direktivet (i allmänt tal kallat "produktdirektivet"). Det gäller tillverkning av skyddsplagg och definierar de "grundläggande" krav som en PPE-produkt ska uppfylla innan den kan lanseras på marknaden.

    Mer än 150 harmonierade EN-standarder har tagits fram av CEN/CENELEC för att kontrollera om en specifik PPE-artikel uppfyller dessa grundläggande krav. Högre krav än minimiprestandan för CE-certifiering kan anges av användare när det gäller specifika risker eller andra överväganden.

    En CE-certifiering, som anges med CE-märket på produkten, anger för slutanvändaren att den personliga skyddsutrustningen uppfyller de grundläggande krav som har definierats för skydd mot vissa risker på vissa användningsområden, samt lämplig ergonomi, oskadlighet och storlek.

  • Det europeiska direktivet om användning av PPE – 89/656 EEG – är det obligatoriska europeiska direktiv (i allmänt tal kallat "användardirektivet") som gäller för slutanvändare av skyddsplagg. Det anger förpliktelserna och reglerar åtgärderna som måste vidtas av anställda och arbetsgivare för att upprätthålla och förbättra personalens säkerhet och hälsa i alla aspekter som är relaterade till deras arbete.

    Direktivet reglerar riskbedömning, behovet av förebyggande åtgärder, utbildning och information, och stipulerar att PPE måste tillhandahållas kostnadsfritt av arbetsgivaren. Förbättrad säkerhet, hygien och hälsa för personalen på arbetet är ett mål som inte ska underordnas rent ekonomiska överväganden.