Här hittar du information om resistens

Resistensstrategier i ogräs i stråsäd
Resistens

Minska risken för resistens

Varför utvecklar ogräsen resistens mot ogräsmedlen?

Det finns normalt ofta enstaka individer, dvs enstaka ogräs inom en viss art, som alltid är motståndskraftiga mot ogräsmedel. Men oftast är dessa individer svaga och kan knappast konkurera ut den doinerande populationen.

Det som skapat problem under senare år i ställer att man använder samma typ av ogräsmedel under lång tid utan att blanda med andra medel. Detta kan vara ett resultat av  monokultur, eller att samma klass av ogräsmedel används i olika grödor i växtföljden.

 

Genom att de s.k ”ALS hämmarna” varit flitigt använda under de senaste decennierna har också problemen uppstått tidigt här. Redan i början av 90 talet konstaterades de första fallen. Under senare år har vi sett en stadig ökning av fallen, men effekten av ALS gruppen är på de flesta platser fortfarande god och en viktig anledning till att vi fortfarande med goda resultat kan använda produktgruppen, är att odlarna har följt rekommendationerna att alternera och blanda preperaten.   Det är också så vi framöver måste hantera denna risk. Man bör dessutom beakta att under senare år har antalet helt nya herbicider med nya verkningssmekanismer varit relaitivt få. Detta t innebär att det kommer att bli regel snarare än undantag att vi kommer att behöva använda kombinationer av olika preparattyper för att säkra produkternas effektivitet och minska risken för resistens framöver.

 

Följande faktorer minskar risken för ALS resistens

a) Variera växtfölden

Det har stor betydelse att ha en riktig växtföljd med stråsäd och bredbladiga kulturer såsom raps sockerbetor, potatis men också viktigt att skifta mellan vår- och höstgrödor för att utnyttja att ogräsfloran skiljer sig mellan formerna..

b) Markbearbetningen

Det är också viktigt och av stor betydelse att bekämpa ogräsen minst en gång om året genom plöjning, djupharvning eller glyfosatbehandling, speciellt viktigt för plöjningsfri odling.

c) Användning av ogräsmedel med olika aktiva substanser och olika verkningssätt. 

Det är viktigt att använda preparat med olika verkningssätt och detta kan ske med olika verkningssätt, och därmed ”angriper” ogräset på olika platser i plantan. 

Om det ska bekämpas ogräs i en gröda flera gånger kan man också använda medel med olika verkningssätt vid de olika behandlingarna. Det viktiga är att man inte upprepat samma år bekämpar ogräsen med samma verkningssätt om ogräsen tillhör olika generationer. Se preparatens etiektt för att fastställa preparates verkningsmekanism. 

d) Sen sådd av höstgrödor 

Detta får självfallet anpassas till vilka möjligheter man har att senarelägga sådden med tanke på risker som detta kan medföra, men i princip ger en senare sådd färre ogräs som gror och mindre populationer av vissa svåra övervintrade ogräs.

e) Behandling före ogräsens uppkomst.

Dett gäller främst höstbehandlingar i höstsäd där man kan använda preparat med markverkan för att enbart få upptag via rötterna och därmed minska risken för s.k metabolistisk ALS resistens, som är den vanligaste resisitensformen hos gräsogräs.

e) Ökad utsädesmängd och konkurrenskraftiga sorter.

Detta ger ökad konkurrens från grödan mot ogräsen.

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.