Personlig skyddsutrustning inom jordbruket

Personal Protection in Agriculture

Anställda inom jordbruket utsätts för två farliga typer av risker.

Även om typiska virussjukdomar bland djur (svininfluensa, mul- och klövsjuka, hönspest osv.) inte kan överföras till människor kan personer som arbetar nära smittade djur – jordbrukare, veterinärer eller besökare – enkelt föra viruset vidare (korskontaminera). Många virus förs vidare på huden, i håret och på kläderna och kan överleva under långa perioder.

Användningen av fytosanitära produkter för att bevara grödor – 23 000 ton bekämpningsmedel, växtgifter och liknande per år i Storbritannien – gör jordbruket till den farligaste arbetsplatsen. Alla som arbetar med bekämpningsmedel eller djur bör bära lämplig personlig skyddsutrustning för att skydda sig själva och för att skydda icke kontaminerade områden från kontaminering. Valet av plagg beror mycket på exponeringsförhållandena där de ska användas och den kemiska toxiciteten hos substansen som används.

Skydd mot fytosanitära produkter vid preparering och tillämpning

För effektivt skydd vid användning eller exponering från fytosanitära produkter rekommenderas minst skyddsdräkter av CE-kategori III, typ 4 (mot aerosoler av akvatiska vätskor). Skydd av kategori III, typ 4, skyddar effektivt dem som använder fytosanitära produkter mot en rad olika aerosoler av akvatiska (typ 4) vätskor och aktiva ingredienser i fast partikelform (typ 5) och ger begränsat skydd mot vätskestänk (typ 6).

Risken att exponeras för lägre eller högre koncentrationer av aktiva material, lösningsmedel eller spädningsmedel är särskilt hög vid preparering, tillämpning, rengöring, tanktömning eller vid fel på en spray. I dess fall rekommenderas ett tillägg till skyddsoverallen (ett förkläde eller rock av samma material och som har tillräcklig kemisk permeationsbarriär) bärs utanpå overallen för att skydda de mest exponerade delarna av kroppen mot organiska kemikalier. Detta är den optimala praktiska lösningen: bra kemisk barriär vid troliga exponeringstillfällen och användarkomfort.

Oavsett om exponeringen är lätt (besökare, underhållsarbetare, kontrollanter av utrustningens överensstämmelse, personal som använder eller hanterar behandlade plantor) eller intensiv (personal som hanterar eller preparerar sprayblandningar, kommer i kontakt med avfall eller rengör behandlingsutrustning) ger personlig skyddsutrustning extra säkerhet.

Kemiska permeationsdata för barriärmaterialet, de fytosanitära produkterna och utspädningsmedlet ska kontrolleras.

Skydd mot djurburna risker

Smittsamma partiklar kan föras vidare på många sätt, till och med i damm. Detta innebär att personal och besökare behöver skydd hela tiden. DuPont™ Tyvek® 600 Plus plagg kan ha en förebyggande roll vid mänsklig överföring genom att ge utmärkt barriär och hålla små partiklar ute. I många overaller, särskilt de med otillräckliga sömmar, kan damm tränga in. För bättre skydd rekommenderas därför partikeltäta dräkter med partikeltäta sömmar och öppningar. Med övertejpade sömmar och med möjligheten att täta dragkedjan med en självhäftande slå är Tyvek® 600 Plus den idealiska lösningen om ingen våt dekontaminering krävs.

Veterinärer, jordbrukare och annan personal som kommer i kontakt med levande djur, smittsam avföring, smittsamma kroppsvätskor eller döda djurkroppar bör dock använda dräkter som är ogenomträngliga för vätska. De här plaggen ska även bäras vid användning av rengörings- eller desinficeringskemikalier såsom myrsyra. Plaggen behöver ha vätsketäta sömmar och öppningar som förblir vätsketäta under hela arbetspasset. DuPont™ Tychem® 2000 C materialet har klarat alla relevanta biobarriärprovningar enligt SS EN 14126 (på högsta prestandanivån). Sömmar och dragkedja i Tychem® 2000 C har klarat ett vätsketest testat vid 3 bar. Tychem® 2000 C plaggen ger en utmärkt barriär mot våt kontaminering.

Dekontaminering med desinfektionsmedel

Det är god biosäkerhet att dekontaminera skyddskläderna efter användning. Många länder har visserligen infört specialregler (såsom våt dekontaminering av dräkter) för att skydda dem som bär den personliga skyddsutrustningen mot olika typer av korskontaminering och för att minska risken för spridning av sjukdomsorsakande patogener såsom fågelinfluensa och mul- och klövsjuka. DuPont™ Virkon® S (www.virkons.com) är ett utmärkt desinficeringsmedel för dekontaminering av personlig skyddsutrustning, och kan användas för att desinficera våt dekontaminering av dräkter av Tychem® 2000 C (se www.ahs.dupont.com). Materialet, sömmarna och öppningarna i dräkter av Tychem® 2000 C är lika ogenomträngliga för desinficeringsmedel som för kemikalier, biologiska ämnen och bakterier.

Desinficeringsmedel med högre toxicitet kan å andra sidan kan tränga igenom plaggets väv på molekylär nivå. För att vara beständigt mot den här typen av desinficeringsmedel behöver plaggets tyg en bättre barriär. Tychem® F är en perfekt lösning i dessa fall. Tychem® 2000 C och Tychem® F har klarat relevanta biobarriärtest enligt SS EN 14126 i de högsta prestandaklassnivåerna. Båda plaggen kan användas som effektivt skydd för personal som arbetar i främsta ledet vid livsmedelsproduktion.

Om du vill ha mer information om hur du skyddar dig effektivt mot fytosanitära produkter, klickahär.

Virkon® S är ett registrerat varumärke för E.I.du Pont de Nemours and Company eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.

INFORMATION & IDÉER