Working Safely in Potentially Explosive Areas

Explosiv potential

Företag som verkar inom exempelvis kemikalieindustrin, läkemedelsindustrin, gasleveranssektorn och lackindustrin använder lättantändliga material som kan explodera. Dessa explosiva zoner eller ”Ex-zoner” klassificeras i olika områden och zoner beroende på typen av antändligt material (gas, ånga eller damm) och även på sannolikheten för förekomst av explosiv atmosfär dvs. frekvens och hur länge risken föreligger.

Antändliga gaser och ångor klassificeras i tre explosionsgrupper (IIA, IIB och IIC) i enlighet med minsta mängden energi som krävs för att antända dem. Den mest lättantändliga gruppen är klass IIC.

ATEX direktivet infördes i juli, 2006, för att säkerställa att personer som arbetar i potentiellt explosiva atmosfärer är ordentligt skyddade.

Elektrostatisk laddning och urladdning

Nuförtiden måste alla som arbetar i potentiellt explosiva områden följa strikta säkerhetsregler och använda rätt ATEX kompatibla skyddsutrustning. Det spelar ingen roll om du arbetar med antändliga gaser eller lättantändligt damm. Utöver öppna lågor, glödande material och gnistor är elektrostatisk laddning en antändningsrisk som ständigt orsakar allvarliga olyckor.

En elektrostatisk laddning uppstår när ett material har byggt upp för många elektroner (negativ laddning) eller för få elektroner (positiv laddning). I kommersiella eller industriella situationer kan detta ske närhelst icke-ledande isolerande eller dåligt ledande material används i processer som involverar friktion eller separation. Till exempel: vid borttagning av papper, textil, gummi eller plastspår från rullar eller cylindrar, när pulver hälls genom rör, vid överföring av vätskor mellan behållare, vid omrörning och öppning av vätskor och vid gång på isolerad yta.

När eller om en elektrostatisk laddning byggs upp och inte leds långsamt till jord kan en gnista uppstå, eftersom laddningen jordas snabbt. Om energin i gnistan är tillräckligt hög har den potential att antändas i den explosiva atmosfären. Detta innebär att en urladdning i en potentiellt explosiv miljö kan bilda en antändlig gnista och förorsaka enorm skada.

Antistatiska Tyvek® och Tychem® plagg och Ex-zoner

DuPontlösningen är enkel. Ytan på de antistatiska plaggen av Tyvek® eller Tychem® beläggs med en antistatisk kemikalie som drar till sig ånga från luften och bildar ett tunt, ledande saltlager på plaggens yta. Ytbeläggningen skapar en homogen ledningseffekt, t.ex. en lokalt genererad laddning orsakad av exempelvis friktion, som kan ladda ur i jorden om motståndet till jord är kontinuerligt och tillräckligt lågt.

Med engagemang och genialitet har DuPont utvecklat Tyvek®- och Tychem®-skyddskläder som uppfyller kraven på antistatiska egenskaper i ATEX-direktivet och kraven i prestandastandarden SS-EN 1149-5 om ytmotstånd. För skydd mot hetta, flammor och kemikalier i Ex-zoner rekommenderas att en skyddsoverall som skyddar mot begränsad flamspridning (överensstämmer med SS-EN ISO 14116, index 1) och är dissipativ används utanpå skyddskläder mot hetta-flamma över index 2 eller 3.

Använda Tyvek®- och Tychem® skyddskläder i Ex-zoner.

Enligt ett test utfört av det schweiziska säkerhetsinstitutet i Basel är Tyvek®- och Tychem® skyddskläder lämpliga i många kritiska situationer.