Skydd mot kontaminering från cytostatika med Tyvek®, Tyvek® IsoClean® och Tychem®

Alla som arbetar med cytostatika ska skyddas mot farorna med läkemedel (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxisk påverkan). Samtidigt är det viktig att skydda produkten mot kontaminering från människor.

Cytostatika används som läkemedel vid cancerbehandling för att hämma förökningen av tumörceller och används även allt oftare för att behandla andra sjukdomar. Deras toxicitet påverkar dock inte enbart tumörceller, utan även friska celler.

För att förhindra farorna för personal vid hantering av cytostatika måste flera skyddsåtgärder vidtas. Samma riktlinjer som används för hantering av farliga substanser i allmänhet gäller även cytostatika, dvs. högsta prioritet är att vidta alla tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel är det viktigt att förhindra uppkomst av aerosoler av cytostatika och damm för att förhindra cytostatikakontaminering vid tillverkning, preparation, tillhandahållande, kassering, förvaring och transport av sådana substanser. Potentiella hälsorisker kan uppstå även vid låga nivåer av exponering för cytostatika. Om det föreligger en risk för kontakt är användning av personlig skyddsutrustning (PPE) obligatorisk för att säkerställa fullskaligt skydd. Valet av PPE baseras vanligtvis på rönen och resultaten från riskbedömningen, utöver de tekniska och organisatoriska åtgärderna.

De skyddande åtgärderna gäller all personal som kommer i kontakt med cytostatika, inte enbart vid tillverkning och preparering, utan även vid användning, kassering, transport och när cytostatikan hanteras av städ- och underhållspersonal.

Både renrumsplagg och kemisk skyddsdräkt behövs för att uppfylla samma grundkriterier som för renrum: materialet får inte ludda mycket, designen måste vara tillräckligt tät och risken för att partiklar ansamlas på plaggets yta måste minimeras. För att vara lämplig för hantering av cytostatika måste sådana kläder även vara bekväma, ha mycket god elektrisk urladdningsförmåga och sterilisering måste vara möjlig.

Tre serier skyddskläder – Tyvek® IsoClean®, Tyvek® och Tychem® – ger inte bara trygghet för dem som arbetar med cancerbehandlingar utan skyddar även cytostatika mot kontaminering, så att läkemedel av högsta kvalitet kan administreras till patienterna. Skyddskläderna i produktsortimentet med Tyvek® IsoClean®, Tyvek® och Tychem® är avsedda för engångsbruk och har fördelen av att vara okontaminerade och av oanvänt material, med ett bevisat och dokumenterat barriärskydd för varje användningstillfälle.

Tyvek® IsoClean® overaller är specialdesignade för renrum och kontrollerade miljöer som kräver höga nivåer av mikrobiologiskt skydd.

Skyddsdräkter av Tyvek® är även lämpliga för aktiviteter i samband med tillverkningen av cytostatika och ger olika nivåer av skydd beroende på typen av fara.

Tillbehör av Tychem® 2000 C ger extra skydd mot oorganiska kemikalier, för kroppsdelar som utsätts för höga exponeringsnivåer.