Kemiskt skydd – hänsyn till personlig skyddsutrustning vid hantering av farliga kemikalier.

Valet av personlig skyddsutrustning (PPE) för kemiska risksituationer är en komplex och svår uppgift och antalet variabla faktorer kan göra det till en mycket svår och förvirrade process utan hjälp från en expert.

BEHOVET AV SYSTEMATISK RISKBEDÖMNING

Kemikalier kan utgöra risker på olika nivåer under sin livscykel, från den initiala tillverkningen till slutanvändningen, och i vissa fall under lång tid därefter. Det enorma spektrumet av kemikalier som används inom industrin, jordbruket, sjukvården och många andra branscher gör det särskilt svårt att minimera den risk kemikalierna kan utgöra. Kemikalier, som har många användningsområden och används på olika sätt och på en mängd olika typer av platser, utgör en enorm potential för riskmiljöer inom allt från tillverkningsinstallationer, laboratorier, lackeringsverkstäder, underhållsarbeten till arbeten på kärnkraftverk, medicinska anläggningar och akutvårdssituationer. Kemikalier kan även orsaka skador på människor på många olika sätt: skador via direkt hudkontakt, genom inandning av gaser, ångor eller damm och genom oavsiktligt intag.

De många olika användningsområdena och riskscenarierna gör det nödvändigt att genomföra en riskbedömning vid utvärdering och val av speciell personlig skyddsutrustning för kemiskt skydd. Det räcker uppenbarligen inte att förlita sig på att tolka allmänna industristandarder eller att på att enbart uppfylla de legala minimikraven vid val av personlig skyddsutrustning mot kemikalier. Ett av problemen här är att det finns en enorm bredd av skyddsutrustning tillgänglig inom varje europeisk prestandaklassificering för personlig skyddsutrustning.

Ett annat problem är att den teoretiska nivån av skydd från personlig skyddsutrustning sällan, om någonsin, som i praktiken uppnås och den faktiska graden av skydd kan vara mycket svår att bedöma. Säkerhetssakkunniga måste därför se bortom de nominella mätvärdena och bedöma hela säkerhetssituationen när de ska uppfylla sina lagliga förpliktelser att vidta alla rimligtvis praktiska åtgärder för att skydda personal mot onödig exponering för kemiska faror. Detta innebär att arbetsmiljöansvariga, utöver att tillhandahålla lämpligt tekniskt skydd, aktivt måste överväga faktorer såsom användarkomfort, passform, lämplighet hos olika komponenter inom personlig skyddsutrustning, underhåll, förvaringsaspekter och så vidare vid bedömning av lösningar för personlig skyddsutrustning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID HANTERING AV KEMIKALIER

Om du är osäker på vad en kemikalie är ska du alltid hantera den som om den vore farlig.

  • Använd aldrig kemiska produkter som är omärkta.
  • Var medveten om risker kopplade till alla kemikalier du använder och se till att du vet hur produkten används på ett säkert sätt.
  • Blanda aldrig och späd aldrig ut kemikalier om du inte vet vad du gör och har fått adekvat utbildning.
  • Be om möjligt kemikalietillverkaren om säkerhetsråd och läs alltid etiketten på de kemiska produkterna.
  • Anlita en välrenommerad leverantör vid val av personlig skyddsutrustning mot kemisk exponering och ta alltid hänsyn till säkerhet, hållbarhet och användarvänlighet.

SVÅR UPPGIFT ATT VÄLJA PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Personlig skyddsutrustning är det sista ledet av skydd när det gäller att skydda personal mot kemiska faror. Som sådant är det en viktig säkerhetsåtgärd som inte får kompromissas. Personlig skyddsutrustning har en tendens att vara underspecificerad, överspecificerad eller till och med felaktigt specificerad, vilket innebär onödiga risker för personal och fel på grund av skador, dåligt underhåll eller felaktig användning.

Det här gör valet av skyddsutrustning mot kemikalier till en komplicerad uppgift. Felaktig specificering av skyddsutrustning utgör en fara för personalen och kan påverka personalens produktivitet på ett negativt sätt. För att komplicera saken ytterligare är vissa av riskerna med kemikalier inte direkt uppenbara. Konsekvenserna av exponering från vissa kemikalier kanske inte visar sig förrän flera år senare, långt efter exponeringstillfället.

Det är därför viktigt att specificera lämpliga arbetskläder med utgångspunkt från kända och förväntade risker. Användning av personlig skyddsutrustning (såvida den inte är obligatorisk) måste stipuleras i riskbedömningen av aktiviteten eller den berörda miljön och måste även inkludera den kritiska användarkomforten. Personlig skyddsutrustning som är svår att ta på och av, som är obekväm att bära, som hindrar rörelse eller begränsar arbetet kommer alltid att ogillas av användarna. Att välja personlig skyddsutrustning som användarna tycker är acceptabel kan vara lika viktigt, och till och med svårare, än att välja rätt teknisk specifikation.

KLASSIFICERING AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING – FÖRDELAR OCH BEGRÄNSNINGAR

Ansvariga för specificering av skyddskläder behöver vara medvetna om begränsningarna i befintliga tekniska standarder. Exempelvis innebär den europeiska CE-märkningen att den kemiska skyddsdräkten uppfyller vissa minimikrav och kraven i en av de sex CEN-klassificeringarna eller -typerna av skyddsutrustning. Det breda prestandaspektrumet hos de olika prestandatyperna innebär dock att två skyddskläder av samma typ kan ge mycket olika nivåer av skydd.

På liknande sätt är standardklasserna för genomtränglighet, som ger en indikation om permeationsmotståndet över tid, uppmätta i laboratoriemiljöer och kan endast ge en indikation om prestandan vid tillämpning. Det är viktigt att känna till att den teoretiska nivån av skydd som tillhandahålls under kontrollerade former kan variera avsevärt från nivån vid faktisk användning och att varje riskexponering, varje arbetsuppgift och varje riskmiljö skiljer sig åt. Till exempel olika förhållanden på arbetsplatsen, anläggningen och utrustningen, arbetsuppgifter, arbetsrutiner och individuella faktorer. Av dessa anledningar är det nödvändigt att få professionella råd vid bedömning och val av skyddsutrustning för farliga miljöer.

Dessutom tar CEN-standarder och andra klassificeringar liten eller ingen hänsyn till ergonomi och ger inte dem som köper eller specificerar personlig skyddsutrustning någon indikation om hur bekväm utrustningen är att bära.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER ÄR NÖDVÄNDIGA

Det är alltid viktigt att tänka på att personlig skyddsutrustning enbart skyddar den individuella användaren. Den hanterar inte orsaken till exponeringsrisken. Det är viktigt att alla möjligheter att eliminera riskerna helt och hållet utforskas innan åtgärder för att begränsa operatörsexponering vidtas. Följande ”riskhanteringshierarki” kan användas som en tumregel för goda arbetsmetoder:

  • Eliminera – ta bort riskerna helt och hållet om det är möjligt.
  • Byt ut – hitta ett säkrare substitut, till exempel en mindre giftig kemikalie eller en annan arbetsmetod.
  • Skydda – inför tekniska lösningar som skyddar personalen, till exempel mekanisk ventilation, maskinskydd, fjärrkontroller osv.
  • Varna och utbilda – inför utbildning för personalen och installera lämpliga larm och varningssystem.

VEM BÄR ANSVARET?

Det är ledningens ansvar att utforma arbetet och planera säkra arbetsmetoder samt att bedöma arbeten och metoder fortlöpande för att utvärdera nya förutsättningar såsom nya risker. Ansvaret gäller dock inte enbart personalen Personalen måste utbildas för att kunna identifiera risksituationer och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Detta inkluderar ett ansvar att använda den personliga skyddsutrustningen på rätt sätt och vara medveten om utrustningens användningsområden, begränsningar, livslängd och metoder för korrekt kassering.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÅ SVAR NU – FÅ PROFESSIONELLA RÅD

Det optimala valet av personlig skyddsutrustning kräver sunt förnuft, förståelse för riskerna och ingående kunskap om principer för personlig skyddsutrustning, tekniska standarder och utrustningens prestanda. Consultation with the PPE manufacturer is essential to understand the protection on offer and to ensure that safety is not compromised. Såvida det inte gäller en ”upprepad beställning” är det inte tillförlitligt att välja skyddsoveraller (eller annan personlig skyddsutrustning) från en webbplats eller genom skriftlig information utan professionell vägledning. Det bästa och säkraste valet av personlig skyddsutrustning kräver sunt förnuft, förståelse för riskerna och detaljerad kunskap om principerna för personlig skyddsutrustning, tekniska standarder och utrustningens prestanda.

DuPont har ett omfattande sortiment av skyddskläder och tillbehör som är lämpliga vid hantering av kemikalier, inklusive Tychem® 4000 S med många egenskaper som är utformad för bästa komfort i farliga miljöer och den nya Tyvek® 800 J overallen som är mycket beständig mot oljor, partiklar och trycksatta strålar från vattenbaserade kemikalier och som är en mycket bekväm korttidsoverall av typ 3 som kan andas.

DuPont – EN VÄRLDSLEDARE INOM PERSONSKYDD

DuPont, som är världsledande inom personskydd, har tagit sig an världens säkerhetsbehov med hjälp av de bästa teknikerna och innovationerna i mer än 40 år. DuPont Personal Protection offers comprehensive support in protective garment selection and chemical risk assessment as well as training on the use of protective clothing. Det finns en specialanpassad tjänst för val av alla Tyvek® och Tychem® skyddsprodukter.