Planera storskaliga saneringar

När det gäller att hantera en stor industrisaneringsåtgärd eller att städa upp efter en katastrof finns det inget annat alternativ än att planera noggrant och förbereda sig. 

En saneringsåtgärd kan se ut på många olika sätt och det är behovet av beredskap för olika typer av scenarier som utgör en av de största utmaningarna för den som ska planera den akuta åtgärden. Målet med alla saneringsarbeten är att återställa det berörda området till en säker och obegränsad plats. Om detta går att genomföra avgörs av typen, omfattningen och svårigheten hos ett projekt eller en incident, dess geografiska plats och den specifika typen av fara som föreligger.

Hur tillfredsställande resultatet av saneringen blir avgörs av hur snabbt och väl saneringen utförs. Till skillnad från de farliga situationer som kan uppstå i relativt kontrollerade miljöer såsom i välordnade produktionsanläggningar eller vid planerade underhållsarbeten är industrisaneringsarbeten, sanering vid olyckor och miljösanering akuta situationer där tid och beredskap är avgörande.

Exempel på storskaliga saneringsåtgärder:

 • Olje- eller petrokemiska spill eller läckage
 • Utsläpp av kemikalier eller farliga material
 • Naturkatastrofer
 • Väderkatastrofer eller naturliga katastrofer
 • Sanering efter civila oroligheter Byggnadskollapser eller andra strukturkollapser
 • Sanering efter väg-, järnvägs- eller flygolyckor
 • Markförbättrings- och dekontamineringsprojekt
 • Flod- eller kustsanering
 • Sanering av industriområden
 • Sanering efter översvämning
 • Storskalig rengöring och desinficering
 • Katastrofhjälp och humanitär hjälp
 • Sanering vid radioaktiv kontaminering
 • Bekämpning av epidemier/pandemier
 • Sanering av biologiska faror och smittsamma ämnen
 • Kriminaltekniska undersökningar och brottsundersökningar.

Att utvärdera och åtgärda en omfattande incident utgör enorma utmaningar. Utöver att den allmänna reaktionen måste vara snabb och effektiv måste incidenten hanteras enligt en noggrant förberedd strategi och resurser måste finnas tillgängliga och mobiliseras utan dröjsmål. Dessutom måste rutiner för utryckning och koordinering av hjälpstyrkor vara fastställda och effektiva. 

I de flesta olyckssituationer inleds saneringsarbetet efter att de akuta åtgärderna har slutförts. I vissa fall kan dock saneringsarbetet pågå samtidigt som, eller till och med före, den första akutåtgärden om det är nödvändigt att säkra en plats för att människor ska kunna få åtkomst.

De som är först på plats måste vara fullt utbildade, få fullt stöd och vara försedda med rätt utrustning, kommunikationsanordningar och personskydd. De måste vara organiserade, professionellt övervakade och vara utrustade och ha kunskap nog för att kunna improvisera och reagera snabbt på dynamiska situationer och risker på plats.

Sanering efter en kris eller ej akuta saneringar utgör ytterligare utmaningar som kanske inte är lika akuta som de på olycksplatser, men ofta utspridda över en längre tid. Det kan exempelvis ta flera månader eller till och med år att sanera efter ett större oljespill och vid nedläggning av gamla stålverk eller uttjänta kraftverk.

RISKBEDÖMNING

Identifieringen och den påföljande bedömningen av risker är ett av de svåraste och mest kritiska elementen för alla saneringsstrategier. Om du utför riskbedömningen på rätt sätt minimerar du riskerna för utryckningspersonalen och annan personal samt uppfyller dina rättsliga förpliktelser. Om du gör fel kan det få allvarliga konsekvenser.

Bedömningen av möjliga risker innan en upplevd katastrofal miljökatastrof inträffar utgör grunden för fastställande av nödvändiga krav på personlig skyddsutrustning. Riskbedömning som utförs i förväg anger typen av personlig skyddsutrustning som ska finnas tillgänglig för utryckningspersonal och för personal som utför saneringen efter incidenten. Även om en prediktiv riskbedömning säkerställer att lämplig personlig skyddsutrustning finns tillgänglig för majoriteten av alla risker är det viktigt att fortlöpande riskbedömning utförs så snart som möjligt efter en incident, så att utrustningen kan modifieras eller bytas ut för att passa för den faktiska risksituationen.

PLANERA I FÖRVÄG

Vid all nödutryckning och i alla saneringssituationer kommer effekten av åtgärderna slutligen att avgöras av kvaliteten på beredskapsplanen samt organiseringen och hanteringen av saneringsåtgärderna. Vid en större saneringsåtgärd bör följande tillämpas för att minimera riskerna:

 • Agera snabbt och professionellt. I många kontamineringsscenarier kan tidsförluster resultera i en mycket svårare och ibland mycket mer geografiskt spridd saneringsåtgärd. Föroreningar som exempelvis har hamnat bland naturliga material såsom buskar och blad och ansamlats och föroreningar som har spridits långt bort med hjälp av vind eller vatten är mycket svårare och farligare att hantera.
 • Se till att du har planerat åtkomst till alla nödvändiga resurser – personal, anläggning, transport, saneringsmaterial, skyddsutrustning, belysning osv.
 • Undersök alternativa tillvägagångssätt. Finns det mindre riskfyllda eller mindre miljöfarliga tillvägagångssätt som kan tillämpas såsom att arbetet utförs av maskiner i stället för personal?
 • Utför en rekognosceringsundersökning om typen av åtgärd eller omfattningen är okänd och om det finns tid.
 • Se till att saneringsplatsen är säker för att förhindra obehörig eller oavsiktlig åtkomst från allmänheten eller obehöriga parter.
 • Organisera arbetet för minsta möjliga exponering för faran med hjälp av isolerande barriärer, skärmar, skydd osv.
 • Inrätta tillfälliga och avskilda förvaringsplatser för kontaminerade material och se till att de är tillgängliga och lätta att komma åt.
 • Förse personal med lämplig personlig skyddsutrustning såsom overaller, handskar, fotbeklädnader, glasögon, hjälmar, andningsmasker osv. som en del av den formella rutinen för personlig skyddsutrustning. Se till att dessa produkter uppfyller dina prestandakrav och se upp för billig utrustning av dålig kvalitet – det kan visa sig vara den dyraste lösningen i praktiken.
 • Ordna lämpliga personalutrymmen såsom en plats för läkemedel/första-hjälpen, toaletter, vilorum, matplatser och avtvättnings-/dekontamineringsområden.
 • Inför lämpliga hälsoövervakningsrutiner och -faciliteter vid behov, om det exempelvis finns risk för exponering för biologiska faror eller radioaktiva partiklar.

VÄLJA SKYDDSKLÄDER FÖR STORSKALIGA SANERINGSÅTGÄRDER

Personskydd är det sista ledet skydd mot farliga fysiska, kemiska och biologiska ämnen. Valet av personlig skyddsutrustning för storskaliga saneringsarbeten måste ingå som en del i en övergripande rutin för personlig skyddsutrustning. En god PPE rutin involverar aktivt engagemang från alla personalnivåer, från ledningen till operatörer på plats och ska omfatta följande:

 • Identifiering av potentiella risker genom platsundersökning och utvärdering av incidenten.
 • Bedömning av möjliga risker och val av lämpliga kontroller.
 • Val av lämpliga skyddskläder med hänsyn tagen till permeationsdata, arbetets typ, fysiologiska och psykologiska faktorer. Om lämpligt och genomförbart ska utrustning väljas som ger skydd mot många olika faror. Till exempel den nya Tyvek® 800 J -overallen från DuPont™ som är beständig mot oljor, partiklar och trycksatta sprut från vattenbaserade kemikalier och samtidigt är en mycket bekväm korttidsoverall av typ 3 som kan andas.  
 • Referens till tillverkaren av skyddskläderna vid utvärdering av skydds- och permeationsdata.
 • Engagemang från enskilda användare vid val av skyddskläder och passformen på dem. Kom ihåg att det är de som väljer dem som använder dem.
 • Omfattande utbildningsstöd.
 • Rutin för inspektion, underhåll, rengöring, förvaring och byte.
 • Fortlöpande granskning av rutiner och övervakning av personlig skyddsutrustning som används.

6 STEG FÖR POSITIV RISKBEDÖMNING

1. Identifiera objektivt de potentiella riskerna, inklusive deras källor och eventuellt utlösande händelser. Du kan använda ett formulär eller en programvara för riskbedömning.

2. Fastställ vem som kan exponeras för en risk och under vilka förhållanden.

3. Utvärdera riskerna och vilka steg som kan vidtas för att förebygga, mildra och skydda mot dem. Rådgör alltid med personalen och deras representantorgan. 

4. För in resultatet i ett formellt riskbedömningsdokument som kan delas och utökas vid behov.

5. Omsätt riskbedömningsresultatet i praktiken och se till att du har beredskapsplaner om något oväntat skulle inträffa.

6. Gå igenom procedurer, utbildning och utrustning regelbundet efter behov och utför periodvis en formell granskning av hela riskbedömningsrutinen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÅ SVAR NU – FÅ PROFESSIONELLA RÅD

Det optimala valet av personlig skyddsutrustning kräver sunt förnuft, förståelse för riskerna och ingående kunskap om principer för personlig skyddsutrustning, tekniska standarder och utrustningens prestanda. Consultation with the PPE manufacturer is essential to understand the protection on offer and to ensure that safety is not compromised. Såvida det inte gäller en ”upprepad beställning” är det inte tillförlitligt att välja skyddsoveraller (eller annan personlig skyddsutrustning) från en webbplats eller genom skriftlig information utan professionell vägledning.

DuPont har ett omfattande sortiment av skyddskläder och tillbehör som är lämpliga vid hantering av kemikalier, inklusive Tychem® 4000 S som är designad för bästa komfort i farliga miljöer och den spännande och nya Tyvek® 800 J overallen som är beständig mot trycksatta strålar från vattenbaserade kemikalier och som är en mycket bekväm korttidsoverall av typ 3 som kan andas.

DuPont, som är världsledande inom personskydd, har tagit sig an världens säkerhetsbehov med hjälp av de bästa teknikerna och innovationerna i mer än 40 år. DuPont Personal Protection offers comprehensive support in protective garment selection and chemical risk assessment as well as training on the use of protective clothing. Det finns en specialanpassad tjänst för val av alla Tyvek® och Tychem® skyddsprodukter.