Välja skyddskläder för storskaliga miljö- och olyckssaneringar

Naturkatastrofer och nödsituationer kan antingen orsakas av människor eller vara resultatet av naturfenomen. Oavsett vilket kräver de snabba och effektiva åtgärder, om de mänskliga eller miljörelaterade effekterna ska kunna mildras eller ställas till rätta. Om det inte finns någon beredskap och om inga åtgärder vidtas kan konsekvenserna bli allvarliga och ofta av livshotande karaktär. Det kan även leda till långsiktiga ekologiska påföljder. 

SKYDDSKLÄDER

Kraven på personliga skyddsutrustning (PPE) för miljösanering omfattar alltid en skyddande ”ensemble”. Detta omfattar ett antal matchande komponenter såsom overaller, handskar, fotbeklädnader och huvudbonader som tillsammans ska ge användaren tillräckligt skydd och dessutom bibehålla hög komfort, bra sikt, tillräcklig synbarhet, tillfredsställande kommunikation, passande fysisk smidighet och acceptabel möjlighet att röra på fingrarna. Det är viktigt att vara noggrann vid val av de olika komponenterna som ska ingå i ensemblen för att säkerställa att de inte bara utgör ett lämpligt skydd i sig, utan att de fungerar ihop som en effektiv sammansatt ensemble. Kom ihåg: ingen kedja är starkare än den svagaste länken.

FÖRVÄNTA DIG DET OVÄNTADE

Blotta mångfalden av potentiella miljöolyckor eller -katastrofer gör det i princip omöjligt för beredskapsplanerare och utryckningspersonal att förutsäga omfattningen, frekvensen eller typen i förväg. De måste helt enkelt vara beredda på det som rimligen kan förutses inträffa, från småskaliga spill till katastrofscenarier av värsta slag.

När det oväntade väl inträffar finns det vanligtvis inte tid att genomföra en fullständig riskbedömning och tid är undantagslöst det väsentliga. En lyckad utryckning är avhängig av tillräcklig beredskap. Det här innebär att valet av optimal personlig skyddsutrustning för miljömässiga riskområden måste ta hänsyn till ett stort antal oförutsägbara faror som kan drabba utryckningspersonal och efterföljande saneringsteam. I sådana fall måste all inblandad personal vara tillräckligt skyddad mot exponering från vanliga eller förutsägbara risker, oavsett om riskerna är visuellt uppenbara eller inte. Om exempelvis en byggnad kollapsar kan detta leda till en känd risk för exponering av potentiellt farliga mineralfibrer och giftigt damm, men samtidigt kan det även leda till exponering för många andra miljöfarliga ämnen såsom bränsleoljor, kemikalier, bly och till och med smittsamma patogener. Vid planering av PPE för sådana svårdefinierade risker är det nödvändigt att inte enbart beakta alla tidigare kända liknande händelser utan att även förutse värsta scenariot, så att mindre händelser enkelt går att hantera.

Samma typ av beredskap för det oväntade gäller även vanliga situationer, för att till exempel bedöma och behandla kontaminerad mark eller åtgärda uttjänta industriområden. Det enda undantaget från strategin att ”förbereda sig för det värsta” kan vara när den exakta typen och omfattningen av faran/kontamineringen redan är känd, testad och registrerad efter en fullständig riskbedömning av den berörda platsen.

VÄLJ FÖR PRESTANDA OCH KOMFORT

Användarkomfort är mycket viktig när det gäller att välja optimal PPE för olycks- och miljösanering. Farorna med värmeslag, förlust av produktivitet och en tendens att obekväma plagg och utrustningar används på fel sätt måste alltid beaktas vid val av plagg. När det gäller storskalig miljö- och olyckssanering är det särskilt viktigt med användarkomfort, eftersom faktorer såsom omfattningen av åtgärden, de ofta avlägsna och oåtkomliga platserna, arbetets intensitet och behovet av att anpassa sig kan innebära att personal blir tvungna att bära PPE under en stor del av arbetstiden. För den här typen av tillämpningar kan specificerare överväga att välja den nya Tyvek® 800 J-overallen från DuPont som har designats för att både skydda mot många olika faror och vara bekväma att ha på sig länge under en rad olika arbetsförhållanden.

VIKTEN AV UTBILDNING OCH ÖVERVAKNING

På arbetsplatsen kan personalen normalt sett behålla större kontroll än när det inträffar en olycka eller när de befinner sig på avlägsna platser. Om personalen befinner sig på annan plats kan det vara omöjligt att förhindra faran och då är det särskilt viktigt med utbildning och bra utrustning. Oövervakad personal, särskilt i farliga eller stressiga situationer, kan enkelt bli oförsiktiga eller kringgå procedurerna.

ENGÅNGSBRUK ELLER ÅTERANVÄNDNINGSBAR?

Dålig tillgänglighet, dåligt skick och dåligt skydd är bara några av problemen med att förlita sig på konventionella skyddsoveraller för storskaliga saneringar. Det kan vara svårt att hantera risker för personal när de utför fältarbete, ibland under många veckor eller månader. Detta är förklaringen till att det är så populärt med billigare engångsskyddskläder vid miljö- och olyckssaneringar och till varför de föredras framför återanvändningsbara och tvättbara motsvarigheter. Engångsoveraller har uppenbara fördelar i extremt smutsiga miljöer: de är lätta att använda och det är enklare att hålla den personliga hygienen medan återanvändningsbara skyddskläder kräver kostsamma och ofta opraktiska dekontaminerings- och underhållsrutiner. Detta är en fördel vid storskaliga miljösaneringsprogram där det kan finnas behov av att förse ett stort antal volontärer och tillfällig personal med högkvalitativt skydd till en rimlig kostnad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAR DU ALLA SVAREN ELLER BEHÖVER DU HJÄLP?

Det optimala valet av personlig skyddsutrustning kräver sunt förnuft, god förståelse för riskerna och detaljerad kunskap om principerna för personlig skyddsutrustning, tekniska standarder och utrustningens prestanda. Det är inte tillförlitligt att välja skyddskläder (eller annan personlig skyddsutrustning) från en webbplats eller genom skriftlig information. Det bästa och säkraste valet av personlig skyddsutrustning kräver sunt förnuft, förståelse för riskerna och detaljerad kunskap om principerna för personlig skyddsutrustning, tekniska standarder och utrustningens prestanda.

FÅ SVAR NU – FÅ PROFESSIONELLA RÅD

DuPont har ett omfattande sortiment av skyddskläder och tillbehör som är lämpliga vid hantering av kemikalier, inklusive Tychem® 4000 S med många egenskaper och som är utformad för bästa komfort i farliga miljöer och den spännande nya Tyvek® 800 J-overallen som är beständig mot trycksatta strålar från vattenbaserade kemikalier och som är en mycket bekväm korttidsoverall av typ 3 som dessutom kan andas.

DuPont  – EN VÄRLDSLEDARE INOM PERSONSKYDD

DuPont, som är världsledande inom personskydd, har tagit sig an världens säkerhetsbehov med hjälp av de bästa teknikerna och innovationerna i mer än 40 år. DuPont Personal Protection offers comprehensive support in protective garment selection and chemical risk assessment as well as training on the use of protective clothing. Det finns en specialanpassad tjänst för val av alla Tyvek® och Tychem® skyddsprodukter.