Global policy för informationsintegritet

Denna policy definierar DuPonts åtagande att skydda personuppgifter som DuPont insamlar i samband med företagets verksamhet. Denna policy omfattar insamling och användning av personuppgifter från anställda, kunder, leverantörer och annan tredje part. DuPont inrättar globalt sina egna och alla dotterbolags affärsprocesser i enlighet med denna policy.

Vi respekterar den personliga integriteten.

DuPont tar sekretess och integritet på mycket stort allvar och åtar sig att uppfylla bestämmelser angående skydd av personuppgifter. DuPont ser med jämna mellanrum över företagets procedurer för insamling, användning och yppande av personuppgifter för att se till att alla lagar och bestämmelser efterlevs.

Vi meddelar när personuppgifter insamlas.

DuPont meddelar när personuppgifter insamlas i enlighet med gällande lag. Alla sådana meddelanden förklarar varför informationen behövs och beskriver hur informationen kommer att användas.

Vi inhämtar uttryckligt samtycke beträffande känsliga uppgifter/opt-in.

I den utsträckning lagen kräver det använder DuPont procedurer som garanterar att känslig information endast insamlas med uttryckligt samtycke.

Vi bearbetar och distribuerar information i enlighet med meddelandet.

DuPont insamlar och använder personuppgifter i enlighet med de meddelanden som tillhandahållits. Men DuPont kan välja att ta bort identifierbara egenskaper från insamlade personuppgifter och den resulterande informationen kan sedan användas i statistiskt, historiskt, vetenskapligt eller annat syfte, i enlighet med gällande lagar.

Vi skyddar informationen.

DuPont använder sig av kommersiellt rimliga metoder för att skydda personuppgifter och integriteten för sådan information.

Vi tillhandahåller metoder för individer att komma åt och rätta information om dem.

DuPont använder sig av kommersiellt rimliga förfaranden i enlighet med gällande lag för att ge individer tillgång till personuppgifter som insamlats om dem samt möjlighet att om så behövs korrigera felaktiga uppgifter eller radera personuppgifter.

Vi kräver att andra som bearbetar data från DuPont följer gällande lagar.

DuPont kräver att andra parter som tar emot eller tillhandahåller personuppgifter till eller från DuPont, inklusive företag som tillhandahåller support, vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter.

Vi lyssnar på klagomål.

DuPont publicerar procedurer för besvarande av klagomål angående potentiella avvikelser från de fastställda procedurerna för skydd av personuppgifter.

Vi utlämnar personuppgifter när det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

DuPont insamlar, använder, överför och/eller utlämnar personuppgifter enligt vad som är tillåtet eller krävs enligt lag eller domstolsbeslut för rutiner som inte kräver att meddelande om detta ges (till exempel i samband med polisundersökningar).

Vi anpassar våra personalavdelningsprocesser efter DuPonts policy.

DuPont anpassar personalavdelningens processer, policyer, metoder och riktlinjer så att de uppfyller denna policy.

Vi är flexibla och kan ändra denna policy.

DuPont förbehåller sig rätten att när som helst modifiera och uppdatera denna policy och relaterade affärsmetoder.

Om du har några frågor eller synpunkter angående hur vi använder dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@dupont.com med ordet ”Privacy” i ämnesfältet.

Rev. 23 August 2016